Saksliste for Årsmøtet i BSF tirsdag 5.februar kl 19:30


Årsmøtet i BSF arrangeres i Bodøbåtforenings lokaler tirsdag 5.februar kl 19:30. (Merk tidspunkt.) Det er meldt en sak til årsmøtet i BSF 5. februar og da blir sakslista som det fremkommer av vedtektene for foreninga:

§ 13 ÅRSMØTETS OPPGAVER

1. Velge møteleder, referent og to til å underskrive protokollen/være tellekorps.

2. Godkjenne de stemmeberettigede.

3. Godkjenne innkalling og saksliste.

4. Behandle foreningens årsmelding. Kan leses her

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle styrets årsmelding for neste aktivitetsår med aktivitetsplan. Kan leses her

7. Behandle forslag fra styret og andre innkomne forslag.

Forslag fra Jan Eric Hauge og styret om nedsettelse av «Strategisk utvalg» for Maritimt Sportssenter i samarbeid med andre klubber. Se fult forslag nederst i årsrapporten.

8. Fastsette kontingenten.

Styret foreslår justeringer i forhold til familie medlemskap. Forslag ligger under årsrapporten.

9. Behandle organisasjonsplan.

10. Vedta foreningens budsjett

11. Velge: a) Leder, hvert år b) Kasserer, hvert år c) To styremedlemmer, hvert år, for en varighet av to år, slik at styret består av til sammen fire styremedlemmer, i tillegg til leder og kasserer. d) Nestleder, hvert år, velges blant de 4 styremedlemmene. e) Tre vararepresentanter, hvert år f) To revisorer, hvert år g) Valgkomité med to medlemmer og et varamedlem, hvert år h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet. (Årsmøtet kan delegere til styret å utnevne foreningens representanter.) i) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (Årsmøtet kan delegere til styret å peke ut øvrige komiteer.)

Valgkomiteens forslag ligger her Merk at valgkomiteen ikke har funnet lederkandidat til tross for mange forespørsler. Har du et forslag så er du hjertelig velkommen til å komme med det enten til valgkomiteen, styret eller på årsmøtet.

Leder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges nestleder. Varamedlemmene velges deretter samlet, Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Bernt Aanonsen

Leder