Saksliste for årsmøtet i BSF


Det er ikke meldt spesielle saker til årsmøtet i BSF 6. februar og da blir sakslista som det fremkommer av vedtektene for foreninga:

§ 13 ÅRSMØTETS OPPGAVER

1. Velge møteleder, referent og to til å underskrive protokollen/være tellekorps.

2. Godkjenne de stemmeberettigede.

3. Godkjenne innkalling og saksliste.

4. Behandle foreningens årsmelding.

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle styrets årsmelding for neste aktivitetsår med aktivitetsplan.

7. Behandle forslag fra styret og andre innkomne forslag.

8. Fastsette kontingenten.

9. Behandle organisasjonsplan.

10. Vedta foreningens budsjett

11. Velge: a) Leder, hvert år b) Kasserer, hvert år c) To styremedlemmer, hvert år, for en varighet av to år, slik at styret består av til sammen fire styremedlemmer, i tillegg til leder og kasserer. d) Nestleder, hvert år, velges blant de 4 styremedlemmene. e) Tre vararepresentanter, hvert år f) To revisorer, hvert år g) Valgkomité med to medlemmer og et varamedlem, hvert år h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet. (Årsmøtet kan delegere til styret å utnevne foreningens representanter.) i) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan (Årsmøtet kan delegere til styret å peke ut øvrige komiteer.)

Leder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges nestleder. Varamedlemmene velges deretter samlet, Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Bernt Aanonsen

Leder