BSF årsmøte – saksliste


Saksliste Årsmøte i Bodø seilforening
11.februar 2020

Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkalling
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å signere protokollen
Sak 8: Behandle Årsberetningen for Bodø seilforening
Sak 9: Behandle det reviderte regnskapet for Bodø seilforening
Sak 10: Behandle innkomne saker – herunder saker fra styret
Sak 11: Vedtektsrevisjon jfr. Norges Idrettsforbunds lovnorm
Sak 12: Fastsette kontingent.
Sak 13: Vedta budsjett for Bodø seilforening for 2020.
Sak 14: Behandle organisasjonsplanen for Bodø seilforening
Sak 15: Foreta valg til nytt styre for Bodø seilforening
jfr. Foreningens vedtekter § 13 pkt 11.

Leder
Kasserer
Styremedlemmer – to stk
Nestleder (velges blandt de fire styremedlemmene)
Varamedlemmer til styret – tre stk
Revisorer – to stk
Representanter til sentrale møter etc, samt interne komiteer, alternativt gi påtroppende styre fullmakt til å utpeke representanter.
Valgkomite med to medlemmer og et varamedlem.