Årsmøte BSF tirsdag 6. februar kl 19:00


Det kalles med dette inn til årsmøte i Bodø seilforening tirsdag 6. februar kl 19:00 i Bodø Båtforeningslokaler. Slik sier våre vedtekter om årsmøtet:

§11 ÅRSMØTE

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av uke 6.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel ved kunngjøring på hjemmesiden til Bodø seilforening. Forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøte.

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendringer som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøte. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Velkommen!

Saker sendes til leder Bernt Aanonsen: baanonse@online.no